Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của  pháp luật.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân cấp xã.

Bước 3: Uỷ ban nhân dân cấp xã chuyển hồ sơ lên Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc (Phòng Người có công). Địa chỉ: Số 4 đường Hai Bà Trưng, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian tiếp nhận: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại Uỷ ban nhân cấp xã.

Bước 6: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thì viết giấy hẹn cho người nộp.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 7: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn cho phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để chuyển trả về Uỷ ban nhân cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai cá nhân (Theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận “Kỷ niệm chương” hoặc “Bằng Tổ quốc ghi công” hoặc Huân, Huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình, thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

b) Số lượng hồ sơ:  03 (Bộ)

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

 

Phí, lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện