Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Người thuộc diện mua bảo hiểm y tế theo quy định lập bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận các giấy tờ quy định, xác nhận bản khai, lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, đảm bảo nguyên tắc không cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế; lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Bộ phận Một cửa).
Bước 4. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 5. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 6. Phòng Người có công nhận đủ các giấy tờ quy định kiểm tra, rà soát và làm thủ tục mua bảo hiểm y tế.

Bước 7. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa 

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 I. Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân (Mẫu BH1 hoặc BH2)

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

 Sở Lao động – TB&XH 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Thẻ BHYT

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 Bản khai (Mẫu BH1 hoặc BH2)

Theo thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1.Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

3.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân