Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Thân nhân Liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ có đơn đề nghị (Mẫu TQ1) gửi UBND cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 05 ngày xác nhận vào đơn đề nghị, tổng hợp và lập danh sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định lập và gửi danh sách đổi hoặc cấp lại Bằng đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Bộ phận Một cửa).
Bước 4. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 5. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định.
Bước 6. Phòng Người có côngnhận danh sách, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, lập danh sách liệt sĩ theo quy định gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) kèm công văn đề nghị.
Bước 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòng Người có công) tiếp nhận Bằng “Tổ quốc ghi công” từ Cục Người có công.

Bước 8. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa 

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 I. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị (Mẫu TQ1)

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 - Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, lập danh sách gửi Cục Người có công: 30 ngày
- Trả Bằng TQGC ngay sau khi tiếp nhận từ Cục NCC

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Bằng Tổ quốc ghi công

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai
Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1.Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

2.Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

3.Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân