Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Cá nhân hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập hồ sơ theo quy đinh gửi UBND cấp xã.

Bước 2. UBND cấp xã trong thời gian 05 ngày xác nhận hồ sơ theo quy định gửi Phòng Lao động – TB&XH.
Bước 3. Phòng Lao động – TB&XH trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, lập danh sách kèm hồ sơ gửi đến Sở Lao động – TB&XH (qua Bộ phận Một cửa).
Bước 4. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 5. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 6. Phòng Người có công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi.

Bước 7. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa 

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

a. Bản khai cá nhân (Mẫu AH1)
Trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu AH2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
b. Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 10 ngày  

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính 

Phí, lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

 *) Trường hợp anh hùng còn sống

*) Trường hợp anh hùng đã chết

(Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013)

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Không 

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

  1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

      3.  Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày                15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ,                 quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người           có công với cách mạng và thân nhân