Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Người thờ cúng liệt sĩ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy đinh và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú:

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm hồ sơ theo quy định Bộ phận Một cửa - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 5. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 6. Phòng Người có công tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

Bước 7. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa

Cách thức thực hiện

 Tại Bộ phận Một cửa – Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 1. Thành phần hồ sơ:

a. Đơn đề nghị (Mẫu LS7)
b. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
c. Hồ sơ Liệt sĩ
(Điều 10 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013)

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 15 ngày  

Cơ quan thực hiện TTHC

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH

- Cơ quan phối hợp: Phòng Lao động – TB&XH cấp huyện, UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính 

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 - Đơn đề nghị (Mẫu LS7)

(Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013) 

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 Liệt sỹ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm 1 lần (Khoản 1 Điều 21 Nghị định 31/2013/NĐ-CP)

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

  1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

      3. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân