Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

 Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận Một cửa Sở Lao động – TB&XH.

Thời gian tiếp nhận: Các ngày làm việc trong tuần
Bước 2. Công chức tại Bộ phận Một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định.
Bước 3. Bộ phận Một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Người có công giải quyết theo quy định
Bước 4. Phòng Người có công tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Lãnh đạo Sở ra quyết định thực hiện chế độ ưu đãi.

Bước 5. Trả kết quả đúng thời hạn tại Bộ phận Một cửa 

Cách thức thực hiện

 Tại bộ phận Một cửa Sở Lao động – TB&XH 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 I. Thành phần hồ sơ:

1. Bản khai cá nhân của người hoạt động cách mạng (Mẫu LT1).
Trường hợp người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần thì đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai (Mẫu LT2) kèm biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)
2. Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (Mẫu LT3) kèm bản sao các giấy tờ làm căn cứ xác nhận
(Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện TTHC

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Kết quả của việc thực hiện TTHC

 Quyết định hành chính

Phí, lệ phí

 Không 

Tên mẫu đơn, tờ khai

 

  1. Bản khai của người hoạt động cách mạng (Mẫu LT1 hoặc Mẫu LT2)
  2. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ)

(Theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân).

Yêu cầu điều kiện thực hiện

 1. Những người có đủ điều kiện sau đây được xem xét xác nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.

a) Tham gia hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
b) Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương hoặc được kết nạp lại trước ngày 19 tháng Tám năm 1945, được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận theo quy định tại Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 24 tháng 12 năm 1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IV) về chính sách, chế độ đối với cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm và Thông tri số 07-TT/TC ngày 21 tháng 3 năm 1979 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn vận dụng tiêu chuẩn và xác nhận những đối tượng hưởng chính sách, chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 19 tháng Tám năm 1945.

2. Không xác nhận đối với trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 1. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012.

2. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.