Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013, tỉnh Vĩnh Phúc – thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/3/2013 của HĐND

04/06/2013

File đính kèm