Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

30/11/2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
_______________

Số: 57/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________


Vĩnh Yên, ngày 06  tháng 11 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày
08/7/2009
của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định
đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
_____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 859/TTr-SKHĐT ngày 28/10/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 8/7/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 1:

+ Bổ sung điểm (g): Các nguồn vốn từ các đề án thực hiện Nghị quyết 03 về nông nghiệp, nông thôn và giao thông nông thôn (trừ nguồn vốn đầu tư cho các công trình tưới).

+ Sửa đổi: Cụm từ “Cả 06 nguồn vốn trên được tổng hợp thành nguồn vốn chung, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được hoàn toàn chủ động quyết định phân bổ cho các dự án cụ thể theo quy hoạch được duyệt, theo nhiệm vụ của địa phương trong lĩnh vực và phạm vi được phân cấp” được sửa đổi thành cụm từ “Các nguồn vốn được tổng hợp thành nguồn vốn chung và được cân đối vào ngân sách cấp huyện, cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được hoàn toàn chủ động quyết định phân bổ cho các dự án cụ thể theo quy hoạch được duyệt, theo nhiệm vụ của địa phương trong lĩnh vực và phạm vi được phân cấp”.

"Xem tiếp"

Các tin đã đưa ngày: