Quyết định số 3956/QĐ-CT ngày 30 tháng 10 năm 2008 về Cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo đợt 2 năm 2008

17/12/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
___________
 

Số: 3956/QĐ-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
 

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho
các hộ nghèo đợt 2 năm 2008
________________________
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Dự toán ngân sách tỉnh năm 2008; Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND, số 64/2007/QĐ-UBND ngày 27-12-2007 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2008; Chỉ đạo của Tỉnh ủy tại thông báo số 852-TB/TU ngày 03-7-2008 về điều chỉnh mức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo ngày vì người nghèo tỉnh (MTTQ tỉnh) tại văn bản số 306/CV-MT ngày 29-9-2008, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp 13.201.000.000đồng ( Mười ba tỷ hai trăm linh một triệu đồng) chuyển cho các huyện, thành, thị theo danh sách sau để hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo đợt 2 năm 2008 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Huyện Lập Thạch: 452hộ x 11.000.000đồng/hộ = 4.972.000.000,đồng.

2. Huyện Tam Đảo:144hộ x 11.000.000đồng/hộ =     1.584.000.000, đồng

3. Huyện Tam Dương:175hộ x 11.000.000đồng/hộ = 1.925.000.000, đồng

4. Huyện Vĩnh Tường:401hộ x 11.000.000đồng/hộ = 4.010.000.000, đồng

5. Huyện Yên Lạc: 71hộ x 11.000.000đồng/hộ =           710.000.000, đồng

Điều 2.

- Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí đủ kinh phí trên, để các huyện, thành, thị sớm giải ngân kịp tiến độ xây dựng nhà Đại đoàn kết đợt 2/2008 theo kế hoạch; thực hiện quyết toán theo quy định.

- Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Ngày vì người nghèo(Ủy ban MTTQ tỉnh) phối hợp với UBND các huyện, thành, thị: Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc hướng dẫn Ban Chỉ đạo Ngày vì người nghèo cấp huyện tổ chức thực hiện việc hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị: Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Trường Kỳ

 

 

Các tin đã đưa ngày: