Báo cáo số 15 /BC-PN ngày 08 tháng 2 năm 2010 về phong trào xây dựng giao thông nông thôn miền núi năm 2009; Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen

17/06/2010

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
BTV HỘI LHPN TỈNH VĨNH PHÚC
__________

S
ố: 15 /BC-PN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________ 

Vĩnh Yên, ngày 08  tháng  2 năm 2010


BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Phong trào xây dựng giao thông nông thôn miền núi năm 2009

Đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen
________________
 

Thực hiện phong trào xây dựng giao thông nông thôn, miền núi năm 2009, BTV Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

            I.Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện:

            - Hội LHPN Tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động công tác đảm bảo TTATGT năm 2009 triển khai đến 9/9 huyện, thành, thị Hội.

            -BTV Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch tuyên truyền luật giao thông đường bộ và giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

             -Chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp lồng ghép hoạt động truyền thông giáo dục về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là giao thông ở các vùng nông thôn, miền núi vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ, CLB phụ nữ; xây dựng các mô hình ATGT tới cán bộ, hội viên phụ nữ gắn với các hoạt động của Hội.

-Chỉ đạo Hội LHPN các huyện tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh và hưởng ứng tháng an toàn giao thông hàng năm.

II. Kết quả đạt được:

 -Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ các cấp tổ chức tuyên truyền các văn bản của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh về ATGT  như: Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị 22/CT-TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính Phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao . Kế hoạch số 2724/KH-UBND tỉnh ngày 3/8/2008 thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, Công văn số 3291/UBND-NC2 của UBND tỉnh về việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý người ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông  và các văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông … thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ, tới từng thôn, xóm, khu dân cư; phát 150.000 tờ rơi tuyên truyền về việc phát động phong trào giao thông nông thôn, miền núi cho các xã miền núi tại các huyện: Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Bình Xuyên...; Hội phụ nữ các cấp tổ chức sinh hoạt các chi, tổ phụ nữ, CLB theo chuyên đề, hái hoa dân chủ, đưa nội dung, các văn bản mới của Chính Phủ, Tỉnh về an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt, đồng thời xây dựng và nhân diện những mô hình làm tốt công tác an toàn giao thông, nhất là tại các địa bàn nông thôn, miền núi.

 Để thực hiện tốt phong trào xây dựng giao thông nông thôn, miền núi, Hội LHPN các cấp đã gắn việc thực hiện phong trào với việc bình xét phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư” và phong trào thi đua do TW Hội LHPN Việt nam phát động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Việc bình xét chấp hành Luật lệ ATGT là một tiêu chí để bình xét gia đình văn hoá, phụ nữ xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vào cuối năm . Đến nay, đã có 100% cơ sở Hội tổ chức đăng ký thực hiện, 195.950 cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào đạt 83,5%.

 Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban an toàn giao thông tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động bảo đảm TT ATGT; với nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của các tầng lớp nhân dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, địa phương.

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 15 lớp tập huấn (mỗi lớp là 100 học viên) tuyên truyền về ý nghĩa của công tác xây dựng giao thông nông thôn, miền núi cho cán bộ, hội viên đây là đội ngũ tuyên truyền viên tích cực tại các huyện Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc... Các cấp Hội phụ nữ đã xác định việc xây dựng giao thông nông thôn, miền núi là việc làm thiết yếu, quan trọng, vì vậy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Ở nhiều thôn, xóm, khu dân cư, người dân và nhất là cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tại nhiều địa phương đã tham gia đóng góp vật tư, nhân công làm đường bê tông xi măng, tự nguyện ủng hộ kinh phí, tích cực giải phóng mặt bằng các công trình, đảm bảo tiến độ thi công.

Hội LHPN tỉnh tổ chức biên soạn câu hỏi về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đưa vào bộ câu hỏi Hội thi chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi cấp huyện và cơ sở.  Đã có 9/9 huyện, thành, thị tổ chức hội thi Chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi, tại hội thi đã lồng ghép các câu hỏi về ATGT, các tình huống, tiểu phẩm về an toàn giao thông, qua đó giúp chị em nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, vận động người thân và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông.

Hội LHPN tỉnh thường xuyên đăng tải 162 tin, bài viết của hội phụ nữ các cấp về tình hình ATGT tại địa phương và vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các điển hình tập thể, cá nhân làm tốt  và chuyển tải  gần 5.000 cuốn thông tin sinh hoạt của Hội tới các chi, tổ phụ nữ làm tài liệu sinh hoạt vào dịp 8/3, 19/5.

            Trên đây là báo cáo thành tích của Hội LHPN tỉnh, BTV Hội LHPN tỉnh trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xét tặng bằng khen để động viên phong trào.

 

T.M BTV HỘI LHPN TỈNH
           PHÓ CHỦ TỊCH
          (Đã ký)

Trần Thị Minh Lợi