Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 21 tháng 9 năm 2009 Tổng kết 5 năm thực biện Chi thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điên hình tiên tiến

29/12/2009

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC
__________ 

Số: 67-KH/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Vĩnh Yên, ngày 21  tháng 9 năm 2009

KẾ HOẠCH
Tổng kết 5 năm thực biện Chi thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị
về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện,
bồi dưỡng,  tổng kết và nhân điên hình tiên tiến
 

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/BCĐ ngày 311712009 và văn bản số 41- CV/BCĐ ngày 31/7/2009 của Ban chỉ đạo tổng kết Chỉ thị 39-CT/TW của Trung ương về tồng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị, tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Đánh giá đúng tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 2 1/5/2004 của Bộ Chính trị vê việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điên hình tiên tiến, làm rõ kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế tồn tại, nguyên nhân; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân đối với công tác thi đua khen thưởng; qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến nhận thức về vai trò, vi trí, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước.

3. Thông qua tông kết, đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT:

1- Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị:

Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thi đua yêu nước và Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX), sự phối hợp của ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp để động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

2. Đánh giá kết quả đỗi một tổ chức các phong trào thi đua yêu nước:

- Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

- Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục và củng cố an ninh quốc phòng.

3. Đánh giá kết quả công tác chir đạo xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến:

- Những chủ trương, biện pháp chỉ đạo cụ thể của từng sở, ban, ngành, địa phương, sự chuyển biến và bài học kinh nghiệm.

- Đánh giá tác dụng nêu gương của các điển hình trong hoạt động thực tiễn, nhất là các điển hình Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các điển hình được tặng thưởng Huân chương bậc cao của Đảng và Nhà nước.

- Đánh giá công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng.

4- Kết quả đổi mới công tác thi đua, khen thưởng:  

- Đánh giá các chủ trương, biện pháp về quản lý Nhà nước, việc nghiên cứu và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Tình hình khen thưởng và chất lượng công tác khen thưởng, việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng, quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng.

- Đành giá kết quả khen thưởng thành tích trong 2 cuộc kháng chiến; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CP của Chính phủ và Quyết định 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khen thưởng thành tích tồn đọng kháng chiến; có sổ liệu cụ thể của từng hình thức khen thưởng (Huân chương,  Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) trong 05 năm 2004-2009.

- Đánh giá tổng hợp các hình thức khen thường thường xuyên cua các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã từ sau khi có Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính tri; trung tâm tổng hợp, thống kê phân tích số liệu 3 năm 2006, 2007, 2008.

5. Về tổ chức thi đua, khen thưởng:

- Đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp.

- Kết quả kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ thi đua, khen thưởng, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, chất lượng cán bộ chuyên trách và chính sách cán bộ cơ sở tổng kết đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW, đề ra nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương giai đoạn (2010-2015).

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

1. Tháng 9/2009:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản: Kế hoạch tổng kết; đề cương báo cáo hướng dẫn các sở, ban, ngành ở tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy tổng kết, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc triển khai kế hoạch tổng kết Chỉ thị 39-CT/TW của Tinh uỷ.

2. Từ 11/0 đến 20/10/2009:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức hội thảo, họp cán bộ chủ chốt tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả với Tỉnh ủy (không mở hội nghị tổng kết).

- Mỗi sở, ban, ngành,) đoàn thể của tỉnh; mỗi huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc xem xét, lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đà điển hình tiên tiến) trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.

3- Từ 20/10 đến 30/10/2009:

- Tổng hợp; dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị 39-CT/TW của Tỉnh. Thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị 39-CT/TW của Tỉnh, trình Tỉnh ủy thông qua báo cáo tổng kết.

- Tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW.

- Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

4. Tháng 11/2009: Tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngảnh, đoàn thể chua tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 3 9-CT/TW của Tỉnh uỷ; gửi báo cáo tổng kết của đơn vị, địa phương, báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân điển hình và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc về Tỉnh ủy, qua Ban Thi đua - Khen thường (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh) trước ngày 15/10/2009 để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Ban cán sự Đảng UBNĐ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh, đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra. UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thỉ 39-CT/TW. Bố trí kinh phí cho hội nghị tổng kết từ nguồn ngân sách dự phòng tỉnh năm 2009.

3. Các cơ quan thông tin truyền thông, bài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tập trung tuyên truyền kết quả sau  5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt việc tốt nhất là những nhân tố mới điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.  

 

T/M. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ 

(Đã ký) 

Nguyễn Văn Chức

 

Các tin đã đưa ngày: