Nghị quyết số 30 /2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 05/2001/NQ-HĐ ngày 16-01-2001 của HĐND tỉnh khoá XIII

02/01/2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Tỉnh Vĩnh Phúc
_______________

Số: 30 /2006/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________

Vĩnh Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT
Về một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đường bộ
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010
_______________________
 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 8

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Giao thông đ­ường bộ ngày 29-6-2001;

Căn cứ Nghị quyết số: 13/2002/NQ- CP ngày 19-11-2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số: 126/TTr-UBND ngày 17-11-2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án về một số biện pháp bảo đảm trật an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,  

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Một số biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, với các nội dung sau:

1. Mục tiêu:

Tạo sự chuyển biến cơ bản trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; từng bước thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; phấn đấu kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, tiến tới ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ:

Các cấp, các ngành, nhất là các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền sâu rộng pháp luật về giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của người tham gia giao thông; tạo dư luận phê phán gay gắt những người có hành vi vi phạm, nêu gương người tốt việc tốt trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”. Xây dựng và nhân rộng mô hình “tổ dân phố tự quản, đoạn đường tự quản”.

b) Về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng:

- Mở rộng và nâng cấp các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh, đường giao thông giao thông nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

- Quy hoạch và đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt nội tỉnh và ngoại tỉnh, nhằm giảm bớt các phương tiện giao thông cá nhân tham gia giao thông.

- Đầu tư, xây dựng các bến xe khách, các điểm đỗ xe, trông giữ xe trong các đô thị của tỉnh.

- Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, chỉ huy giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn Vĩnh Yên, Phúc Yên.

- Từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ.

c) Về công tác quản lý Nhà nước:

- Kiện toàn bộ máy chỉ đạo an toàn giao thông các cấp. Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp làm Trưởng Ban An toàn giao thông ở cấp mình và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND cấp trên và HĐND cùng cấp về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi địa phương.

- Ban An toàn giao thông các cấp tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Đồng thời, xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, chiến sĩ có hành vi tiêu cực trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm.

- Các cấp chính quyền tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giải toả tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ.

d) Về công tác huy động các lực lượng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ:

Tăng cường huy động các tổ chức đoàn thể quần chúng, lực lượng công an xã, phường, thị trấn, dân quân tự vệ, cựu chiến binh, cán bộ công an nghỉ hưu tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ.

e) Về kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và nguồn ngân sách của tỉnh.

  Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2006./.

Nơi nhận:                                                        
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ TC, Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- TTTU, TTHĐND,UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể;
- TTHU, TTHĐND, UBND, MTTQ huyện, thị;
- Báo VP, Công báo, Cổng TTĐT tỉnh (đăng, đưa tin);
- CPVP, CV;

 

CHỦ TỊCH


đã ký

Trịnh Đình Dũng