Báo cáo số 238 /BC-MT ngày 30 tháng 12 năm 2007 tổng kết công tác mặt trận năm 2007 phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận năm 2008

27/03/2008

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚC

***********

SỐ: 238 /BC-MT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

****************

 

             Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2007

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2007

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2008

 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ  XIV, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010, Nghị quyết Đại hội VI Mặt trận tổ quốc Việt Nam tạo đà để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những năm tiếp theo. Năm 2007 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tổ chức thực hiện sâu rộng cuộc vận động    “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước nhân những ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Tỉnh và 10 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh phấn khởi tin tưởng đón nhận NQ 03 của tỉnh uỷ về “ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân” các Nghị quyết HĐND tỉnh, chương trình đề án của UBND tỉnh để thực hiện Nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống... Đây là những thuận lợi rất lớn để MTTQ,  các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chương trình KT-XH đề ra.

Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: Thời tiết diễn biến không thuận lợi, giá cả thị trường tiếp tục leo thang, dịch bệnh bất thường ở người, nguy cơ tái bùng phát dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, đền bù giải phóng mặt bằng, cấp đất dịch vụ ở một số địa phương còn chậm và lúng túng, giải quyết việc làm, xử lý môi trường, tình hình khiếu kiện vượt cấp đông người...đang là những vấn đề còn bức xúc. Nhận thức rõ tình hình trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn của UBTW MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhiều lĩnh vực và nội dung công tác. Kết quả hoạt động công tác Mặt trận năm 2007 được đánh giá ở một số nội dung chủ yếu sau:

Xem chi tiết

Các tin đã đưa ngày: