Tăng cường xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật để LLVT tỉnh luôn vững mạnh toàn diện

18/09/2008
Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Chỉ thị 917 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) ở các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Trong 10 năm qua (1999-2008), LLVT tỉnh đã có nhiều biện pháp tổ chức, chỉ đạo, thống nhất thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Không ngừng giữ vững và phát huy bản chất quân đội nhân dân, truyền thống đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy là một trong những nội dung được các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hết sức coi trọng.

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa tăng cường kỷ luật, xây dựng chính quy, giáo dục phổ biến pháp luật, quản lý rèn luyện kỷ luật của các đơn vị luôn được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nên đã thu được kết quả khá tốt. Nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa một số nội dung của pháp luật vào chương trình giáo dục cho bộ đội, góp phần tích cực trong xây dựng đơn vị VMTD. Vì vậy tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của LLVT tỉnh đã có bước chuyển biến khá vững chắc, lễ tiết tác phong quân nhân chấp hành điều lệnh có những tiến bộ đáng kể, đem lại hiệu quả thiết thực, sức mạnh chiến đấu được giữ vững, kỷ luật được tăng cường, là nhân tố cơ bản bảo đảm cho các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Song, nhìn chung tình hình rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ở một số đơn vị chưa thật sự vững chắc. Một số cán bộ cơ sở chưa tập trung nghiên cứu để nắm chắc chỉ thị, quy định của các cấp về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đã dẫn đến việc thực hiện chức  trách chưa nghiêm, quản lý quân số, vũ khí trang bị chưa được coi trọng, ý thức tổ chức kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ chưa cao, lễ tiết tác phong của quân nhân như mang mạc, xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh trong học tập, công tác sinh hoạt của bộ đội chưa thành nền nếp thường xuyên… Những hạn chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nói chung và LLVT tỉnh nói riêng.

Bên cạnh những yếu tố khách quan thì nguyên nhân chủ quan dẫn đến những yếu kém đó vẫn là do ý thức trách nhiện của cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở chưa được đề cao, nhận thức về xây dựng chính quy chưa thật đầy đủ, còn giản đơn. Tổ chức thực hiện thiếu nghiêm túc và chưa thực sự kiên quyết, một số cán bộ còn biểu hiện tính tự do, tuỳ tiện, ngại rèn luyện, chưa là tấm gương để cán bộ cấp dưới và chiến sĩ noi theo, cá biệt còn vi phạm kỷ luật. Công tác quản lý con người nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ chưa được chú trọng thường xuyên, một số quân nhân trong rèn luyện, chấp hành kỷ luật còn kém tự giác.

Năm 2008, LLVT tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm xây dựng đơn vị VMTD theo Chỉ thị 917/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, có ý nghĩa rất to lớn; không chỉ tổng kết để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD theo 5 tiêu chuẩn, qua tổng kết rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua, kịp thời đề xuất những chủ trương, giải pháp và định mức cụ thể, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị những năm tiếp theo. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của quân đội ta hiện nay, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD trong những năm tiếp theo LLVT tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các biện pháp chính sau:

Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị 37/CT-TVĐUQSTW; Chỉ thị 85/CT của TTMT về đẩy mạnh xây dựng chính quy quân đội; Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD; Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, quy định của Bộ mới ban hành về xây dựng, chính quy, quản lý kỷ luật cho tất cả các đối tượng trong đơn vị. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải gắn với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện hiệu quả các chế độ quy định trong quân đội của quân khu, của tỉnh với thực hiện chức trách của cán bộ các cấp.

Bồi dưỡng trình độ, năng lực quản lý điều lệnh và chấp hành kỷ luật quân đội cho đội ngũ cán bộ các cấp; trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành và kiên quyết duy trì đơn vị thực hiện các chế độ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội. Cán bộ, đảng viên phải là người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, luôn quan tâm gần gũi với cấp dưới, là tấm gương trên tất cả các hoạt động của đơn vị. Có biện pháp cụ thể  phù hợp để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật và khắc phục cho được các mặt yếu kém của cơ quan, đơn vị mình. Thường xuyên giáo dục để bộ đội có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác quản lý, duy trì, giữ nghiêm kỷ luật; kết hợp tuyên truyền vận động xây dựng ý thức tự giác, lòng tự trọng của cán bộ, chiến sĩ trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Phát huy kết quả “Năm điều lệnh” tạo sự chuyển biến vững chắc về lễ tiết tác phong quân nhân, mang mặc quân phục. Phấn đấu giảm tỷ lệ quân dân vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,2%; không có vụ việc nghiêm trọng; thực hiện nghiêm các quy tắc an toàn trong huấn luyện, không để xảy ra các vụ mất an toàn nghiêm trọng, giảm đến mức thấp nhất tai nạn khi tham gia giao thông.

Có biện pháp quản lý chặt chẽ về quân số, quản lý duy trì kỷ luật luôn gắn chặt với mọi hoạt động của đơn vị. Tăng cường quản lý con người, quản lý cơ sở vật chất, tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống kho tàng, nhất là kho vũ khí, trang bị, dạn dược, các phương tiện giao thông của đơn vị, có biện phảp bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và âm mưu phá hoại của kẻ địch. Bảo đảm cho đơn vị luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, đặc biệt chú ý quản lý bộ đội trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương và gia đình để duy trì kỷ luật, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác để kịp thời  có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước. Duy trì thực hiện nghiêm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chức trách quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để nắm chắc tình hình kỷ luật đơn vị. Tham mưu, đề xuất cho lãnh dạo, chỉ huy các cấp về chủ trương, biện pháp quản lý, duy trì kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Sử dụng đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp trong nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ,  không để bất cứ hành vi nào xâm phạm đến nhân cách và thân thể của quân nhân; kiên quyết xử lý thích đáng những vụ việc vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nhân rộng các tấm gương điển hình. Các hoạt động thi đua cần thể hiện tính vững chắc, có chiều sâu và hiệu quả để khen thưởng, xử phạt kịp thời. Quan tâm tốt đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng thời duy trì và thực hiện có nền nếp chế độ ngày sinh hoạt dân chủ chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan các cấp phải bám sát đơn vị, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh, tạo niềm tin, sự đoàn kết thống nhất cao cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Theo Báo Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: