Báo cáo số 57/BC-STP ngày 3 tháng 7 năm 2008 sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIII về tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn

10/11/2008

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ TƯ­ PHÁP
________

  Số: 57 /BC-STP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________

                   Vĩnh Yên, ngày  03  tháng 7 năm 2008

BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 12- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIII)
về tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn tỉnh.
 

Thực hiện Kế hoạch số 2169/KH- UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 27/11/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIII) “ Về tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh nông thôn trên địa bàn” Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I .ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯ­­ỢC:

1. Công tác tham m­­ưu, chỉ đạo:

Thực hiện các văn bản chỉ đạo củaTrung ương và tỉnh về đảm bảo an ninh nông thôn, hàng năm Sở Tư­ pháp đã tham mư­­u giúp UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; kế hoạch tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong đó có nội dung chỉ đạo về đảm bảo an ninh nông thôn.  Đặc biệt năm 2003 Sở Tư pháp đã tham mưu để Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 08- CT/TU ngày 29/4/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; giúp HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐND về  phổ biến, giáo dục pháp luật(PBGDPL) trong đó có nội dung về đảm bảo an ninh nông thôn. Giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 38/2005/NĐ- CP của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng để phục vụ tích cực cho việc thực hiện Nghị quyết 12- NQ/TU về đảm bảo an ninh nông thôn. Giúp Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh hàng năm hướng dẫn các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về PBGDPL. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện  một số Luật mới liên quan đến công tác tư pháp như: Luật Luật sư, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật công chứng, Nghị định 79/2007/NĐ-CP về chứng thực, Nghị định 158/2005/NĐ- CP về đăng ký và quản lý hộ tịch góp phần quan trọng cho công tác đảm bảo an ninh nông thôn.

Ngoài công tác tham mưu, Sở Tư pháp đã triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp liên quan đến đảm bảo an ninh nông thôn  trong kế hoạch công tác của ngành hàng năm để chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Tăng cường ký kế hoạch liên tịch với các tổ chức đoàn thể ở tỉnh, cơ quan Đài, Báo của tỉnh, Công An tỉnh, Sở giao thông vận tải, Sở Nội vụ, Cục thuế… để phổ biến pháp luật và phản ánh tình hình chấp hành thực hiện pháp luật đến nhân dân, tạo phong trào thực hiện pháp luật ở địa phương.

Ở cấp huyện: Trên cơ sở các văn bản Sở Tư pháp tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành chỉ đạo triển khai công tác tư pháp và kế hoạch chỉ đạo của sở về nâng cao chất lượng một số lĩnh vực công tác tư pháp liên quan đến đảm bảo an ninh nông thôn, các  Phòng tư pháp, cán bộ tư pháp- hộ tịch cơ sở đã tích cực tham mưu để các cấp uỷ, chính quyền huyện, xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tư pháp có liên quan đến đảm bảo an ninh nông thôn. HĐND 5 huyện, thị, thành đã ban hành được Nghị quyết chuyên đề về công tác PBGDPL, các huyện, thị còn lại không ban hành Nghị quyết chuyên đề nhưng đã cụ thể hoá công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, thi hành án dân sự, đăng ký, quản lý hộ tịch, hoà giải cơ sở… vào Nghị quyết về phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Hàng năm 9/9 huyện, thị, thành đã ban hành được kế hoạch PBGDPL và kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL cùng cấp để triển khai công tác PBGDPL theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh có nội dung về đảm bảo an ninh nông thôn.

"xem tiếp"