Báo cáo số 43/ BC-STTTT ngày 11/9/2010 của Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2005-2010

30/09/2010

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
____________
 

Số: 43/ BC-STTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
_______________________
 

Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 9 năm 2010

BÁO CÁO
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước
của ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2005-2010
_____________
 

Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, Bác Hồ kính yêu về công tác thi đua yêu nước; trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,  chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, nhân viên ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục được duy trì và phát triển; phong trào triển khai rộng khắp và có chiều sâu, đã có tác dụng cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên của ngành hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác; đã khơi dậy được sức mạnh tập thể trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2005 -2010 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Sở Bưu chính, Viễn thông được thành lập ngày 09/8/2004; ngày 04/4/2008  thực hiện Quyết định số 1014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Bưu chính, Viễn thông được đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông cũ và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chuyển sang. Để ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo sự điều hành hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực TT&TT đạt hiệu quả cao, Sở đã nhanh chóng ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng; ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, cho việc xét các danh hiệu chiến sĩ thi đua và công tác khen thưởng hàng năm; phân khối thi đua và Trưởng khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nên Đảng bộ, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo phát động các phong trào thi đua hàng năm, quan tâm chỉ đạo và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, giúp cán bộ, nhân viên ngành TT&TT có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong các phong trào thi đua của ngành.

<Xem tiếp>