Các biện pháp, hình thức cai nghiện ma túy?

06/11/2012

 Theo Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý năm 2008, thì có các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy như sau:

1. Các biện pháp cai nghiện ma tuý bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.

2. Các hình thức cai nghiện ma tuý bao gồm:

a) Cai nghiện ma túy tại gia đình;

b) Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.