Về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ

21/12/2009

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, Hồ sơ địa chính, đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ động có các giải pháp ứng phó hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung; cụ thể bao gồm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tập trung chỉ đạo, triển khai khẩn trương việc đẩy mạnh công tác đo đạc lập bản đồ địa chính gắn liền với việc lập Hồ sơ địa chính; trong năm 2010 triển khai các xã còn lại của 2 huyện Bình Xuyên, Yên Lạc với tổng diện tích trên 17.000 ha và xây dựng thiết kế dự toán cho 2 huyện Tam Dương, Vĩnh Tường với tổng diện tích 25.000 ha; từ năm 2011 đến 2015 xây dựng thiết kế kỹ thuật dự toán các huyện còn lại với tổng diện tích trên 60.000 ha;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tổ chức triển khai việc thẩm định đánh giá môi trường chiến lược, Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 và các năm tiếp theo; Đề án Hỗ trợ đầu tư thí điểm làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2010; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề xuất các biện pháp cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra, tích cực, chủ động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức rà soát, điều tra, thống kê và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở xả thải gây ô nhiễm nguồn  nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nguồn nước; đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; điều tra, khảo sát, lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và đề xuất các giải pháp xử lý, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010; kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải sinh hoạt và khu công nghiệp trước khi thải vào nguồn nước; năm 2010 hoàn thành và đưa vào sử dụng thí điểm một số hệ thống xử lý nước thải cho các khu dân cư tập trung, đặc biệt ở các khu đô thị, phấn đấu giảm tải và cải thiện chất lượng của hệ thống sông ngòi, kênh rạch trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác quy hoạch khai thác, sử dụng nước trên toàn địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước; năm 2010 quy định mục tiêu chất lượng nước, khoanh vừng các khu vực nguồn nước bị cạn kiệt, ô nhiễm, vùng mực nước dưới đất bị hạ thấp quá mức; thực hiện chấn chỉnh tình trạng khoanh vùng thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không theo quy hoạch, không có giấy phép, gây ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên nước;

- Khẩn trương tham mưu giúp UBND tỉnh tiến hành tổ chức điều tra, khảo sát quy hoạch các khu vực khai thác khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, quy hoạch làm các điểm mỏ khai thác cát sỏi lòng sông, đá xây dựng; đất san nền; khoanh vùng các điểm mỏ khai thác cát sỏi lòng sông, đá xây dựng; đất san nền; khoanh vùng các khu vực cấm, tạm cấm khai thác khoáng sản; rà soát để điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh…

2. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch bố trí tăng cường biên chế cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường ở cấp cơ sở.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách, đảm bảo mục chi các hoạt động sự nghiệp môi trường, việc lập Hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như các hoạt động quản lý nhà nước về địa chính, khoáng sản và tài nguyên nước; hoàn thiện cơ chế chính sách về ưu đãi khuyến khích các dự án, chương trình về xử lý, tái chế chất thải; đa dạng hoá các nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường đáp ứng với tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường…

4. UBND các huyện, thành, thị:

- Khẩn trương chỉ đạo kiện toàn Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp huyện và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý môi trường ở cấp huyện, bố trí đủ lực lượng cán bộ cho cấp xã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai và bảo vệ môi trường tại địa phương; xây dựng kế hoạch hằng năm, đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình HĐND và UBND tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo thẩm quyền;

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác quản lý đất đai, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xử lý kịp thời tình trạng khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung trên…

(Theo bản tin TN&MT VP)

Các tin đã đưa ngày: